Etiketler

rss

SPORCULAR GÖZ BEBE??M?Z

15 Ocak 2014 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

sporcu kolaj görsel1 300x285 SPORCULAR GÖZ BEBE??M?Z

GÖZÜMÜZ SPORDA

Spor yaparken göz sa?l???n?n tehdit alt?nda olabilece?i pek akla gelen bir durum de?ildir. Genellikle boksörlerin göz sa?l???n?n risk alt?nda oldu?u dü?ünülse de asl?nda bu risk her sporcu için geçerlidir. Bir futbolcunun kafa topuna ç?kmas?n?n gözünde yaratt??? travma, yumruk yiyen bir boksörün ald??? darbeyle e? de?er olabilir.

 

 

RET?NA ve V?TREUS

Gözü bir oda, retina tabakas?n? ise duvar kâ??d? olarak dü?ünürsek, bu odan?n içi vitreus jeli ile doludur. Sa?l?kl? bir gözde vitreusun retina tabakas?na yasl? ancak yap???k olmamas? ki?inin her türlü hareketinden retinan?n etkilenmesini önleyen mükemmel bir koruma mekanizmas?d?r. Ancak retinada meydana gelebilecek incelme gibi baz? yap?sal de?i?iklikler vitreusun retinaya yap??mas?na yol açabilir.

Retina dejenerasyonu olarak adland?r?lan bu durumun varl???nda, yaralanmayla sonuçlanmayan çarp??ma, z?plama, a??r kald?rma gibi her türlü günlük ve sportif aktivite retina üzerine dolayl? mekanik etki yaratarak retina y?rt??? riski olu?turur. Y?rt?k tedavi edilmezse duvar kâ??d?na benzetilen retina tabakas? yerinden sökülür. Retinan?n bulundu?u plandan ayr?lmas? ile retina dekolman? ve görme kayb? geli?ir.

Görme probleminizin olmamas?, göz sa?l???n?z?n kusursuz oldu?u anlam?na gelmez!

Retinada y?rt?k olu?ursa hasta, uçu?ma ya da ???k çakmas? ?ikâyetleriyle hekime ba?vurur. Ancak her uçu?ma ve ???k çakmas? retina y?rt??? anlam?na gelmez.Genç hastalar ise vitreusun sa?l?kl? jel formu nedeniyle y?rt?k olu?urken hiçbir uçu?ma ya da ???k çakmas? hissetmeyebilirler.

Retina yerinde oldukça canl?l???n? koruyan nörolojik bir dokudur ve retina dekolman? te?hisi konulan hastan?n vakit kaybetmeden ameliyat edilmesi kaç?n?lmazd?r.

GÖZ D?B? MUAYENES? NED?R

Gözün ön k?sm?n? olu?turan kornea tabakas?n?n pencere görevi yapmas?, sadece damla damlat?l?p yar?m saat bekletilerek retina tabakas?n?n tamam?n? detayl? olarak muayene etmeyi mümkün k?lar. Göz dibi muayenesi retinada sorun olup olmad???n?, varsa ne a?amada oldu?unu ortaya ç?kar?r ve olu?acak görme kayb?na erken müdahale ile önlem alma ?ans? sa?lar.

iStock 000015169559Medium 300x161 SPORCULAR GÖZ BEBE??M?Z

 

ÇÖZÜM

Tedavi kriterleri ta??yan retina dejenerasyonu te?hisi konan bir ki?iye, argon lazer fotokoagülasyon tedavisi uygulan?r. Ayaktan uygulanan bu tedavi sonras? ki?i ayn? gün hayat?na devam edebilmektedir. Lezyon tipine ve ki?iye göre, lazerin koruyucu etkisi tamamlanana kadar hekimin önerece?i süre boyunca aktivite k?s?tlamas? ve a??r kald?rma yasa?? gerekebilir.

FARKINDALIK ve B?L?NÇLENME

Düzenli a??r fiziksel aktivite yapan sporcular? göz sa?l??? konusunda bilgilendirmek ve kamuoyunda fark?ndal?k yaratmak retina sa?l???n?n öneminin anla??lmas?nda ilk ad?md?r. Bireysel ya da tak?m oyuncusu, çocuk ya da yeti?kin, lisansl? ya da lisanss?z bütün sporcular için periyodik retina taramas?, kardiyoloji muayenesi kadar önemlidir. Böylece maddi ve manevi daha s?k?nt?l? retina tedavilerine ihtiyaç duyulmadan gerekli tedbirler al?nabilir.

 

share save 171 16 SPORCULAR GÖZ BEBE??M?Z

BEBE??N?Z?N GÖZ SA?LI?INI KORUMANIN 10 YOLU

24 Ekim 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

Eri?kinlerde görülebilen göz hastal?klar?ndan birço?u s?k olmasa da bebeklerde de görülebiliyor. Peki en k?ymetli varl???m?z olan bebeklerimizin göz sa?l??? hakk?nda ne kadar bilgiye sahibiz? Bebekler kaç ya??nda televizyon izleyebilir? Hangi belirtilerde bebe?inizi hekime götürmelisiniz? 19737821 BEBE??N?Z?N GÖZ SA?LI?INI KORUMANIN 10 YOLU

1- Bebe?in ilk aylar?nda göz ve çevresinin temizli?i kaynat?l?p so?utulmu? su ve temiz bir peçete ile yap?labilir.

2- Göz kanallar?nda t?kan?kl?k sulanma ve çapaklanma oluyorsa do?ru masaj? mutlaka doktorunuzdan ö?renin, göz ve çevresini temiz tutun.

3- Bebe?inizin gözünde yo?un çapaklanma, sulanma, k?zar?kl?k, k?s?lma, titreme var ise doktora götürün.

4- Bebe?iniz ba??n? e?ik tutuyor, gözlerini oval?yor ise doktora götürün.

5- Bebe?inizin göz bebe?inde beyazl?k var ise doktora götürün.

6- Bebekler yak?nlar?ndaki cisimleri 2. aylar?ndan sonra takip etmeye ba?larlar, renkli ve de?i?ik ?ekilli oyuncaklar ile onun görsel dünyas?n? renklendirin ve daha fazla ?ey ö?rensin.

7- Bebekler yakla??k 6. ay?ndan 1 ya??na do?ru k?sa süreli (10-15 dakika) televizyon seyredebilir.

8- 3 ya??ndan itibaren cep telefonlar?, tablet ve bilgisayarlar çocuklar?n ilgilerini çeker. 5 ya??na kadar toplam 45 dakika, 5-7 ya? aras? 1 saat bu aletlerle oynayabilirler.

9- Bebe?iniz anne sütü al?yor ise zaten vücudu için gerekli tüm vitaminleri al?r. ?lave vitamin deste?i doktor kontrolünde olmal?d?r.  A vitamini gibi ya?da eriyen vitaminler depolan?r ve birikir, bu nedenle a??r? miktarlar? da zarar verebilir.

10- Bebeklerde güne?te güne? gözlü?ü ve geni? kenarl? ?apka kullan?m? önemlidir.

 

share save 171 16 BEBE??N?Z?N GÖZ SA?LI?INI KORUMANIN 10 YOLU

Göz Sa?l??? ?çin Merak Edilen 10 Pratik Bilgi

10 Ekim 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

1- Bebe?inizi hiçbir ?ikâyeti olmasa bile ilk 1 ya??nda muayene ettirin. Çünkü bu muayene bebe?i göz   tembelli?inden korur.
2- Çok uzun saatler oynanan bilgisayar oyunlar? gözde kirpik dibi iltihab?, alerji ve kuruluk yapabilir. Ayr?ca uzak görme kusuru olu?mas?n? tetikleyebilir.
3- Gözde sulanma, ka??nt?, a?r?, okurken zorlanma, yaz?lar?n birbirine kar??mas?, göz ve ba? a?r?s? olmas?, ba?? e?ik tutarak okuma, gözleri k?sarak bakma, odaklanma problemleri göz hastal?klar? belirtisidir.
4- Çal??ma ortam?n?zda soft tone sar? ayd?nlatma kullan?n. ?eker hastas?ysan?z ve sporcuysan?z göz dibi muayenesini ihmal etmeyin.
5- Makyaz malzemelerini ortak kullanmay?n. Göz nezlesi olarak bilinen konjonktivit göz far?, göz kalemi ve rimel gibi ba?kas?n?n makyaj malzemeleriyle geçebilir.
6- Özellikle renkli gözlü ki?iler güne? ?????na daha hassas olurlar. Renkli gözlü ki?ilerde k?zar?kl?k görülme oran? koyu renkli gözlülere göre daha fazlad?r. Bu nedenle renkli gözlü ki?ilerde güne? gözlü?ü kullan?m? daha önemlidir.
7- Güne? ???nlar?na çok maruz kalmak zamanla lensimizde koyula?maya, katarakta ve görme noktas?nda hassasiyete sebep olur. Güne? ???nlar?n?n dik geldi?i dönemlerde güne? gözlü?ü kullanmal?y?z.
8- Bilgisayar ba??nda çal??anlarda alerji, kuruluk, kirpik dibi iltihab? görülme s?kl??? artar. Aral?kl? dinlenmeler ve göz k?rpmak gereklidir.
9- Gözünüze ald???n?z ani bir darbe ya da gözünüze bir cisim kaçmas? durumda gözünüzü ovalamay?n?z. var ise serum fizyoloji ile yok ise su ile bol y?kayarak göz hekimine ba?vurunuz.
10- Ba?ka birinin gözya??n? silmeyiniz. E?er bu ki?ide gözde k?zar?kl?k, a??r? sulanma ve kapak ?i?li?i var ise bula??c? olabilir. Temas ettiyseniz elinizi sabun ile y?kay?n?z.

jpg1 300x200 Göz Sa?l??? ?çin Merak Edilen 10 Pratik Bilgi

 

share save 171 16 Göz Sa?l??? ?çin Merak Edilen 10 Pratik Bilgi

Göz Çevresi Egzersizleri

14 Eylül 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

Vücudumuzdaki en ince ve hassas deriye sahip olan göz çevremizi ya?lanman?n ve gözya?? kanal? rahats?zl?klar?n?n etkisinden korumak için uygulayabilece?imiz egzersizleri de ?u ?ekilde s?ralayabiliriz:

Ellerinizle V harfi yap?n ve i?aret parmaklar?n?z? gözünüzün d?? uç k?sm?na yerle?tirin. Orta parma??n?z? ise gözünüzün iç ucuna yerle?tirin. Gözünüzün alt ve üst kapaklar?n? göz k?rpma hareketi gibi h?zla hareket ettirin ama bu hareket esnas?nda gözlerinizi aç?k tutmaya çal???n. Bu hareketi 2 set ?eklinde 10’ar kez tekrarlay?n.

YÜZ ESTET?K 300x180 Göz Çevresi Egzersizleri

 

 

 

 

 

 

 

Ba? parmak hariç 4 parma??n?z? ka?lar?n?z?n üzerine yerle?tirin ve ka?lar?n?z? hafifçe yukar? itin. Gözlerinizi kapat?n, göz kapaklar?n?z? a?a?? do?ru çekerek kar?? bir direnç olu?turun. 10 kez ayn? hareketi 2 set halinde tekrarlay?n.

ES 300x180 Göz Çevresi Egzersizleri

 

 

 

 

 

 

 

??aret parma??n?z ve orta parma??n?zla yanlamas?na V harfi yap?n. Ba?parma??n?z? göz kapa??n?za yerle?tirip ka??n?za do?ru itin. Orta parma??n?z? gözünüzün alt?na koyun. Parmaklar?n?z?n ucu ile gözünüzün etraf?ndaki kaslar? itin ve kas?n. 1- 2 saniye tutun ve b?rak?n. ?imdi parmaklar?n?z? birle?tirin ve gözünüzün ortas?na koyun. Parmak uçlar?n?zla göz kaslar?n?z? itin. 1- 2 saniye tutun ve b?rak?n. Göz yuvarla??n?z?n üzerine birkaç saniye hafifçe bask? uygulay?n, gözlerinizi yava?ça aç?n ve göz k?rp?n.
??aret parmaklar?n?z? yar?m ay ?ekline getirin ve göz kapaklar?n?z?n üzerindeki göz kemi?inin üzerine, ka??n?z?n tam alt?na yerle?tirin. Parmaklar?n?z? hafifçe kemi?in üzerine bast?r?n. Göz kapaklar?n?z?n üzerindeki kaslarla parmaklar?n?za do?ru bir direnç olu?turun. Bu hareketi 10 kez tekraredin.

YÜZ 300x111 Göz Çevresi Egzersizleri

share save 171 16 Göz Çevresi Egzersizleri

Kontakt Lens Kullan?m?nda 5 Ad?m

24 Ağustos 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

ContactLenses 300x225 Kontakt Lens Kullan?m?nda 5 Ad?m

  1. Kontakt lenslere, gözümüzde görme bozukluklar?n?n düzeltilmesinde, kornea hastal?klar?n?n tedavisinde veya göz renginin de?i?tirilmesinde ihtiyaç duyuluyor. 

  2. Kontakt lens kullan?m ya?? ülkemizde ortalama 15. Lens kullanma kurallar?na uyma bilinci önemli nokta. Kesinlikle muayene olmadan kendi ba??n?za lens almay?n. 

  3. Bu lensleri hijyenik kurallara dikkat edebilecek ve lensi göze tak?p-ç?karma becerisine sahip olabilen herkes kullanabilir. 

  4. Astigmat ihtiva eden yumu?ak lenslere torik kontakt lens deniyor. Bu lenslerle astigmat kusuru giderilebiliyor ve her göz numaras?na uygun kontakt lens bulunabiliyor. 

  5. Göz yap?s?yla kontakt lensin yap?s? uyumlu olmazsa enfeksiyon olu?abilir.

Tüm bu ad?mlara dikkat edip lens kullan?m?na mutlaka kontakt lens konusunda uzman bir doktora dan??arak ba?lay?n?z.

share save 171 16 Kontakt Lens Kullan?m?nda 5 Ad?m

Ucuz Güne? Gözlüklerine Dikkat!

15 Ağustos 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

indir Ucuz Güne? Gözlüklerine Dikkat!Havalar?n ?s?nmas?yla birlikte güne? gözlü?ü sat??lar? artt?. Yaz aylar?nda vatanda?lar? sahte güne? gözlü?üne kar?? uyaran gözlükçüler, ucuz ve kalitesiz gözlük konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlatt?. Özellikle pazarlarda ucuz fiyatlara sat?lan güne? gözlüklerinin al?nmamas? gerekti?ini belirten Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Derne?i Ba?kan? Kamil Birimo?lu, “Çakma gözlükler göz bebeklerini büyüterek zararl? ???nlar? daha fazla göze yans?t?yor. ??portadan sat?lan kalitesiz gözlükler, göz sa?l??? için büyük tehlike olu?turmaktad?r” uyar?s?nda bulundu. Birimo?lu, göz sa?l??? için güne? gözlüklerinin öneminden bahsederek, “Göz sa?l??? için güne? gözlüklerinin büyük faydas? var ancak kalitesiz sat?lan güne? gözlükleri, gözü güne?ten korumak yerine daha büyük zararlar vermektedir. Bu ucuz gözlükler göz sa?l??? için oldukça zararl?d?r. Ultraviyole ???nlar?na kar?? koruyucu olmad??? gibi göz bebe?ini büyüterek bu ???nlar?n göze yans?mas?na neden oluyor” dedi. ??portac?lardan de?il de optikçilerden gözlük al?nmas? gerekti?ini vurgulayan Birimo?lu, “Göze zarar gelmesi ile birlikte katarakt?n yan? s?ra retina da görmeyi sa?layan hücrelerde bozulmalara sebep olmaktad?r” diye konu?tu. Piyasada ünlü markalar?n taklitlerinin yap?ld???n? ve pazarlarda sat?ld???n? belirtti, güne? gözlüklerinin pazardan de?il, optikçilerden al?nmas? gerekti?ini söyledi.

share save 171 16 Ucuz Güne? Gözlüklerine Dikkat!

Uykusuzlu?un Göz Sa?l??? Üzerindeki Etkisi

06 Ağustos 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

uykusuzluk tedavisi3 300x200 Uykusuzlu?un Göz Sa?l??? Üzerindeki EtkisiSa?l?kl? bir göze sahip olmak için kaç saat uyumak gerekiyor? Uykusuzluk gözde ne gibi problemlere yol aç?yor? Çok uyuman?n göz sa?l???na bir faydas? var m?? Cevaplar? merak edilen bu sorular? uzatmak mümkün. Peki uyku ile göz sa?l??? aras?ndaki paralelli?i nas?l kurmal?y?z? Dünyagöz Etiler’den Dr. ?enay Y?lmaz, sa?l?kl? bir ya?am ve sa?l?kl? gözler için 6-8 saatlik düzenli uyku uyumak gerekti?ini anlatt?. Özellikle yo?un tempoda çal??anlar?n düzenli uyku uyumalar? ve mümkünse ö?le yeme?inden sonra gözlerini 5-10 dakika dinlendirmeleri gerekti?ini ifade eden Dr. Y?lmaz, “Yap?lan çal??malar günde en az 5 saatlik uykuya ihtiyaç oldu?unu göstermi?tir. Her ak?am ayn? saatlerde uyumak gözleri dinlendirmektedir ve karanl?kta uyumak gözler için daha faydal?d?r” dedi.

Masa ba?? çal??anlar dikkat

Dr. ?enay Y?lmaz, uykusuzlu?un en çok masa ba?? çal??anlar? (Bilgisayar kar??s?nda) etkiledi?ini belirterek, bu nedenle masa ba?? çal??anlar?n 20-20-20 kural?na göre gözlerini dinlendirmeleri gerekti?i konusunda uyar?larda bulundu. Bu kural? her 20 dakikada bir 20 saniye 20 metre uza?a bakmak olarak tan?mlayan Dr. Y?lmaz, ?unlar? söyledi: “?nsanlar genel olarak normalde bir dakikada 15-20 kez gözlerini k?rparlar.  Ama konsantrasyon seviyesi artt?kça, k?rpma say?s? azal?r.  Bilgisayarda çal???rken dakikadaki göz k?rpma say?s? 5’e dü?er ve göz sürekli aç?k oldu?u için gözya?? buharla??p uçar. Bu da gözlerinin kurumas?na sebep olur.  Uzun süre bilgisayarda çal???rken bilinçli bir ?ekilde gözleri daha fazla k?rpmakla gözya?? tabakas? ve gözlerin nemlili?i korunmu? olur.”

Uykusuzlu?un sonuçlar?

Dr. ?enay Y?lmaz,uykusuzlu?un uyku apnesi öyküsü olan orta ve ileri ya?taki  ki?ilerde Anterior iskemik optik nöropati (AION) gibi ciddi göz rahats?zl?klar?na yol açabilece?i uyar?s?nda bulundu.  Bu durum özellikle ya?lanma ile ortaya ç?kan  kan damarlar?n?n bir inflamatuar (iltihabi) hastal??? olarak tan?mlayan Dr.?enay Y?lmaz, , “Yetersiz kan ak?m? nedeniyle optik sinirde hasar olu?ur ve görme kayb?na neden olabilir” dedi.

share save 171 16 Uykusuzlu?un Göz Sa?l??? Üzerindeki Etkisi

A??z Kenar?ndaki Çizgiler ?çin Yüz Egzersizleri

03 Nisan 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

A??z kenar?ndaki çizgiler, di?er isimleriyle perioral çizgiler ve gülme çizgileri siz ya?land?kça belirginle?ebilir. A??z kenar?ndaki çizgiler hem içsel ya?lanma (siz ya?land?kça kolajen ve elastin üretiminin azalmas?dan) hem de d??sal ya?lanmadan (sigara içmenin yan? s?ra yüz ifade al??kanl?klar?, güne?e maruzat ve uyuma pozisyonlar?ndan) etkilenir. Birçok güzellik uzman? a?z?n?z?n kenar?ndaki kaslar?n güçlendirilmesi için bölgeyi gerginle?tirecek ve a??z kenar?ndaki çizgilerin azalmas?na yard?mc? olacak egzersizleri destekler.

Parmak uçlar?n?z? kullanarak ve h?zl? dairesel hareketle ovu?turarak bölgeye mesaj yap?n. Yukar?, d??a do?ru masaj yap?n ve a??z kenar?ndaki çizgilerin etraf?ndaki kaslar? hissetmeye çal???n, ard?ndan onlar? hafifçe çekin ve düzle?tirin. Gözlerinizi kapat?p derin nefes al?rken yüzünüzde dola?an taze oksijeni gözünüzde canland?r?n.

A?z?n?zdan nefes al?n ve havay? a?z?n?zda tutup trompette bir nota çalmay? deniyormu? gibi yanaklar?n?z? ?i?irin. Gerekirse burnunuzdan nefes alarak 60 saniye tutun, ard?ndan a?z?n?zda tuttu?unuz havay? burun deliklerinizden yava? yava? verin. 5 kere tekrar edin. Bu egzersiz a?z?n?z?n kenar?ndaki çizgileri kald?r?p yanaklar?n?z? s?k?la?t?rmaya yard?mc? olacakt?r. Dilerseniz yüz esteti?i hakk?nda  detayl? bilgi almak için http://www.dunyagozestetik.com/index.html adresini t?klayabilirsiniz.

share save 171 16 A??z Kenar?ndaki Çizgiler ?çin Yüz Egzersizleri

Gözlerinizi Korumak ?çin 8 Yol

12 Mart 2013 tarihinde dunyagoz tarafından yayınlandı

iStock 000016995379Large dsk1 300x233 Gözlerinizi Korumak ?çin 8 Yol

1. Göz hastal?klar? için yüksek risk alt?nda olup olmad???n?z? ö?renin.

Ailenizin sa?l?k geçmi?inin fark?nda olun. Siz veya ailenizden biri ?eker hastas? m? ya da yüksek tansiyon geçmi?i var m?? 65 ya? üzerinde misiniz? Bu özelliklerden herhangi biri görü?ü tehdit eden göz hastal?klar? riskinizi art?r?r. Düzenli göz muayeneleri bilhassa önemlidir çünkü erken te?his görü? kayb?n?z? k?s?tlayabilir ve görü?ünüzü korumaya yard?mc? olabilir.

2. ?eker hastal???n?z? ve yüksek tansiyonunuzu kontrol etmek için düzenli fiziksel muayene yapt?r?n.

Bu hastal?klar tedavi edilmezlerse göz sorunlar?na yol açabilirler. Özellikle, ?eker hastal??? ve yüksek kan bas?nc? diyabetik nöropati, makula dejenerasyonu, glokom ve oküler hipertansiyona yol açabilir.

3. Görü?ünüzdeki de?i?im i?aretlerine dikkat edin.

Görü?ünüzde de?i?iklikler fark etmeye ba?larsan?z hemen göz doktorunuzla görü?ün. Dikkat edilecek baz? sorun i?aretleri aras?nda çift görü?, bulan?k görü? ve dü?ük ???kta görme zorlu?u bulunur. Dikkat edilecek di?er i?aretler s?k ???k parlamalar?, uçu?an benekler, göz a?r?s? ve ?i?kinliktir. Bütün bunlar acil tedavi gerektiren potansiyel bir göz sa?l?k sorununu gösterebilir.

4. Daha s?k egzersiz yap?n.

Baz? çal??malar gösteriyor ki düzenli egzersiz, örne?in yürümek, ya?a ba?l? makula dejenerasyonunu %70’e kadar azaltabilir.

5. Gözlerinizi zararl? UV ?????ndan koruyun.

Gözlerinizi güne?in zararl? ultraviyole ???nlar?ndan korumak için her zaman yeterli UV korumas? olan gözlükler tak?n. Bu, katarakt ve ba?ka göz hasar? risklerinizi azaltmaya yard?mc? olabilir.

6. Sa?l?kl? ve dengeli beslenin.

Çe?itli çal??malar gösteriyor ki antioksidanlar katarakt riskini azaltabilir. Bu antioksidanlar bol bol meyve ve renkli ya da koyu ye?il sebzeler içeren bir beslenme uygulay?n. Çal??malara göre, omega-3 ya?l? asitleri yönünden zengin bal?klar yemek makula dejenerasyonu meydana gelme riskinizi de azaltabilir. Ayr?ca, gözlerinizi sa?l?kl? tutmak için ihtiyac?n?z olan besinlerden yeterli miktarlarda ald???n?zdan emin olmak için beslenmenizi göz vitaminlerinizle destekleyin.

7. Y?lda bir gözlerinizi kontrol ettirin.

Gözbebeklerinizi geni?letmeyi içeren kapsaml? bir göz muayenesi, erken belirtileri olmayan diyabetik retinopati gibi önemli göz hastal?klar? riskinizi tespit edebilir. Göz muayenesi gözlü?ünüzün veya kontakt lensler için reçetelerinizin güncel olmas?n? garanti edebilir.

8. Sigara içmeyin.

Sigara içmenin birçok tehlikesi belgelenmi?tir. Göz sa?l???na gelince, sigara içen ki?ilerde ya?a ba?l? makula dejenerasyonu ve katarakt meydana gelme olas?l??? daha yüksektir. Bu ilkelere ek olarak, aletlerle çal???rken veya aktif sporlarda yer al?rken kal?c? görme kayb?na neden olabilecek göz yaralanmalar?n? önlemek için güvenlik gözlüklerinizi takt???n?zdan emin olun.

share save 171 16 Gözlerinizi Korumak ?çin 8 Yol

En az kalp kadar önemli

22 Şubat 2013 tarihinde editor tarafından yayınlandı

glokom1 200x300 En az kalp kadar önemliDünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Kaz?m Devrano?lu, katarakt ameliyatlar?n?n, en az kalp ameliyatlar? kadar önemli oldu?unu belirtti.

Devrano?lu, yaz?l? aç?klamas?nda, katarakt ameliyat? olacak hastalar?n dikkat etmesi gereken konular?, “hekim tecrübesi “, “kullan?lan malzemelerin ki?iye özel olarak ve tek seferlik kullan?lmas? “, “tedavinin yap?ld??? hastanenin teknolojik altyap?s?n?n yeterlili?i “, “ameliyat?n gerçekle?ti?i ameliyathanenin sterilizasyon zincirine uygun olmas? ” ?eklinde s?ralad?.

Sterilizasyon ?artlar?na uyulmadan yap?lan katarakt ameliyat? sonras? gözde enfeksiyon ve farkl? komplikasyonlar geli?ebilece?ine dikkati çeken Devrano?lu, bu durumun hastan?n görme yetisini kaybetmesine kadar gidebilecek bir yolun ba?lang?c? olabilece?ini kaydetti.

Devrano?lu, “iyi “, “kaliteli ” merceklerle yap?lmayan ameliyatlarda katarakt?n arka zar?n?n kal?nla?ma riskinin, kaliteli mercekle yap?lan ameliyatlara göre daha fazla oldu?una de?inerek, bu tür durumlarda kal?nla?an katarakt zar?n?n lazerle aç?lmas? gerekti?ini, bunun da hasta için ayr? bir ameliyat riski ve maddi külfet anlam?na geldi?ini belirtti.

Katarakt ameliyat?n?n ba?ar?s?n?, hekimin tecrübesi ve göz içine konulan merce?in kalitesinin do?rudan etkiledi?ini anlatan Devrano?lu, katarakt ameliyatlar?n?n, en az kalp ameliyatlar? kadar önemli oldu?unu belirtti.

Devrano?lu, “Femtosaniye Lazer ” yöntemi ile katarakt tedavisinde önemli yol katedildi?inin alt?n? çizerek, ?u bilgileri verdi: “Femtosaniye Lazer yard?m?yla katarakt ameliyat?nda geli?mi? görüntülenme yöntemleri kullan?larak katarakt ameliyat?n?n en önemli a?amalar? yap?l?yor. Bu a?amalar s?ras?yla, gözün kornea tabakas?n?n lazerle kesilmesi, göz merce?inin ön zar?n?n al?nmas? ve katarakt olu?mu? merce?in göz içinde parçalanmas? lazer yard?m? ile daha hassas ve daha düzgün olarak yap?labilmektedir. Klasik Fako ile yap?lan katarakt ameliyatlar?nda oldu?u gibi bu ?ekilde lazer yard?m?yla hassas olarak yap?lan ameliyatlar sonras?nda da göz içine tak?lan çok odakl? mercekler ile katarakt?n yan? s?ra varsa hastalardaki k?rma kusurlar?n?n (miyop, hipermetrop, astigmat) daha do?ru olarak düzeltilebiliyor, uzak ve yak?n gözlüklerine olan ba??ml?l?k azal?yor. Türkiye bu yöntemi, dünya ile e? zamanl? olarak kullanmaya ba?layarak bu konuda Avrupa’daki deneyimli ülkeler aras?na kat?ld?. “

share save 171 16 En az kalp kadar önemli