Etiketler


A??z Kenar?ndaki Çizgiler ?çin Yüz Egzersizleri

03 Nisan 2013 tarihinde dunyagoz ekledi

A??z kenar?ndaki çizgiler, di?er isimleriyle perioral çizgiler ve gülme çizgileri siz ya?land?kça belirginle?ebilir. A??z kenar?ndaki çizgiler hem içsel ya?lanma (siz ya?land?kça kolajen ve elastin üretiminin azalmas?dan) hem de d??sal ya?lanmadan (sigara içmenin yan? s?ra yüz ifade al??kanl?klar?, güne?e maruzat ve uyuma pozisyonlar?ndan) etkilenir. Birçok güzellik uzman? a?z?n?z?n kenar?ndaki kaslar?n güçlendirilmesi için bölgeyi gerginle?tirecek ve a??z kenar?ndaki çizgilerin azalmas?na yard?mc? olacak egzersizleri destekler.

Parmak uçlar?n?z? kullanarak ve h?zl? dairesel hareketle ovu?turarak bölgeye mesaj yap?n. Yukar?, d??a do?ru masaj yap?n ve a??z kenar?ndaki çizgilerin etraf?ndaki kaslar? hissetmeye çal???n, ard?ndan onlar? hafifçe çekin ve düzle?tirin. Gözlerinizi kapat?p derin nefes al?rken yüzünüzde dola?an taze oksijeni gözünüzde canland?r?n.

A?z?n?zdan nefes al?n ve havay? a?z?n?zda tutup trompette bir nota çalmay? deniyormu? gibi yanaklar?n?z? ?i?irin. Gerekirse burnunuzdan nefes alarak 60 saniye tutun, ard?ndan a?z?n?zda tuttu?unuz havay? burun deliklerinizden yava? yava? verin. 5 kere tekrar edin. Bu egzersiz a?z?n?z?n kenar?ndaki çizgileri kald?r?p yanaklar?n?z? s?k?la?t?rmaya yard?mc? olacakt?r. Dilerseniz yüz esteti?i hakk?nda  detayl? bilgi almak için http://www.dunyagozestetik.com/index.html adresini t?klayabilirsiniz.

share save 171 16 A??z Kenar?ndaki Çizgiler ?çin Yüz Egzersizleri

Cevap Yazın