Etiketler


Do?ru Göz Makyaj? ile Çarp?c? Bak??lar

10 Aralık 2010 tarihinde dunyagoz ekledi

 Do?ru Göz Makyaj? ile Çarp?c? Bak??lar
Göz güzelli?i kad?n güzelli?inin en önemli k?sm?d?r. Sadece makyajla de?il, göz güzelli?ini do?al olarak da sa?lamak gerekir. Tabii göz ve göz çevresi, vücut sa?l???yla do?rudan ilgilidir. Size verece?imiz ipuçlar?yla gözlerinizi bamba?ka bir dünyan?n kap?s?nda bulacaks?n?z…

Yorgun gözlerle bakan bir kad?n m? olmak istersiniz yoksa p?r?l p?r?l berrak bir dünyaya merhaba demek mi? Unutmay?n! Beden dilinizde en çok gözleriniz ruh halinizi ele veriyor. Öyleyse do?ru makyaj ile al?ml? ve çekici bak??lara sahip olabilirsiniz. Gözleri fazla yormamak gerekir. E?er gözlerinizin yoruldu?unu hissederseniz, hemen gözlerinizi dinlendirmelisiniz. Hem göz sa?l??? aç?s?ndan hem de göz esteti?i aç?s?ndan göz çevresinde olu?an torbalar, k?r???kl?klar, morluklar, kad?nlar?n korkulu rüyas?d?r. Gözalt?na makyaj yapmadan önce, demli çayla gözalt?na ?l?k olacak ?ekilde kompres yap?lmal?, daha sonra makyaja geçilmelidir. Böylece daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz.

ANLAMLI KA?LARA SAH?P OLUN

Gözlerin güzelli?ini tamamlayan ka?lar, hem yüz güzelli?i için hem de yüzün ifadesinde oynad??? rol bak?m?ndan çok büyük önem ta??r. Bu nedenle ka?lar?n ?ekli; belirgin, net ve anlaml? olmal?d?r. Bunun için de ka?lar?n?z?n bak?m?n? ihmal etmemelisiniz. Kirpikleriniz için de ayn? durum geçerli, rimel ve far?n gün boyu diplerine i?ledi?i kirpiklerinizi son derece titizlikle temizlemeniz gerekir.

GÖZ RENG?N?ZE UYGUN R?MEL UYGULAYIN

? En çok siyah maskara be?eniliyor olsa da, insan ya?land?kça ve cilt rengi de?i?tikçe siyah/kahverengi veya kahverengi maskara daha güzel görünmeye ba?l?yor.

? Maskara özellikle sar???nlarda kimi zaman çok a??r durabilir. Üst kirpikleri siyahla boyamak, alt kirpiklerdeyse kahverengi, mavi, hatta mürdüm maskara kullanmak kumrallarda bile çok iyi sonuç verir.

? Mavi maskara gözlerinizin aklar?n?n daha beyaz görünmesini sa?lar.

GÖZ KALEM?

? Göz kalemini uygulaman?n en kolay yolu, gözkapa??n? gerilene kadar yava?ça çekmek, ard?ndan kalemi kirpik çizgisine koyduktan sonra gözkapa?? boyunca ilerletmektir.

? S?v? göz kalemleri canl?, belirgin bir çizgi verir. Çubuk biçiminde olan ürünleri kullanabilece?iniz gibi, ?slak far? çok küçük bir f?rça yard?m?yla da sürebilirsiniz.

? Daha yumu?ak bir etki için gözlerinize kalem çektikten sonra çizgiyi parma??n?zla veya bir pamuklu çubukla da??t?rsan?z, bu?ulu ve çekici gözler elde edersiniz.

share save 171 16 Do?ru Göz Makyaj? ile Çarp?c? Bak??lar

Cevap Yazın