Etiketler


Göz Se?irmesi Neyin Habercisi?

01 Aralık 2011 tarihinde dunyagoz ekledi

9977 420x315 263x300 Göz Se?irmesi Neyin Habercisi?
Halk aras?nda “sa? göz se?irdi mi hayra, sol göz se?irdi mi ?er’e yorun” denilir, oysa uzmanlara göre gözünüzün s?k s?k se?irmesi gizli astigmat, miyop veya hipermetropun habercisi olabilir. E?er gözlük tak?yorsan?z se?irme, göz numaran?z?n artt???na i?aret edebilir. Dünyagöz Hastanesi’nden Op. Dr. Methiye Önder, konunun ayr?nt?lar?na de?indi.

Op. Dr. Methiye Önder, göz se?irmelerinin s?k aral?klarla ve uzun süre devam etmesinin ciddi göz hastal?klar?n?n i?areti olabilece?ini söyledi.

Göz Numaran?z m? Artt??

Gözlük takan hastalarda ise göz se?irmesinin göz numaralar?n?n artmas? veya azalmas? anlam?na gelebilece?ine dikkat çeken Op. Dr. Methiye Önder ?öyle konu?tu: “ Gözlük takan hastalarda göz numaras? dü?mü? veya artm?? olabilir. Ki?i bunun fark?nda olmadan ayn? gözlü?ü takmaya devam ediyorsa, se?irme artabilir. Bunun yan? s?ra göz kapa??n?n iltihaplanmas?, göze yabanc? maddelerin girmesi sonras?nda bunlara ba?l? olarak göz se?irmeleri olabilir ve devam eden göz se?irmelerinin s?kl??? artabilir.”

Göz Yoruldu?unda Se?irme Ba?lar

A??r? yorulan gözün se?irme ile tepki verebilece?ini ifade eden Op. Dr. Methiye Önder “Ço?umuz i?imiz gere?i, çok uzun süre bilgisayara bakmak zorunday?z. ??te bilgisayar ba??nda geçirilen uzun sürenin ard?ndan evde uzun uzun televizyon seyredip, kitap okumak ise gözü iyice yoruyor. Göz ise bu yorgunlu?a se?irme ile tepki verebiliyor” diye konu?tu.

Göz Se?irmelerini Azaltman?n Yollar?

Uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmenin, mümkün oldu?unca bilgisayar kullan?m?n? azaltman?n, evde yumu?ak ve parlak olmayan ayd?nlatmalar? tercih etmenin göz yorgunlu?una ba?l? göz se?irmelerini azaltmaya yard?mc? olaca??n? dile getiren Dünyagöz Hastanesi’nden Op. Dr. Methiye Önder, gece yatmadan önce göz kapa??na nemlendirici sürüp hafifçe kapak cildini yüz kemi?ine do?ru bast?rarak masaj yapman?n yorgunlu?a iyi gelece?ini belirtti.

share save 171 16 Göz Se?irmesi Neyin Habercisi?

Cevap Yazın