Etiketler


Lazerle Göz Ameliyatlar? Hakk?nda Bilinmeyenler

28 Mart 2011 tarihinde dunyagoz ekledi

 Lazerle Göz Ameliyatlar? Hakk?nda Bilinmeyenler Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme sorunlar?n? geçici olarak gözlük ve lens sayesinde çözmek mümkün. Ancak ne gözlük ne de lensin tedavi edici bir özelli?i bulunmuyor sadece kullan?ld??? an için net bir görü? sa?l?yor.

Oysa birço?umuz ya?murlu havalarda ?slanan, s?cak so?uk hava de?i?iminde bu?ulanan, spor faliyetlerimizde bizi k?s?tlayan gözlüklerimizden ve sürekli kuruyan ya da kayan lenslerimizden kurtulmay? istemi?izdir. Günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde lazer ameliyatlar?yla görme sorunlar?na kesin bir çözüm getirmek mümkün.

Lazer ameliyat? olmadan önce mutlaka okuyun:

Gözlerim lazer için uygun mu?
Gözlük ve lenslerinden kurtulmak isteyen herkes kendisine “Lazer tedavisi görebilir miyim?” sorusunu sormu?tur. Lazerle göz tedavilerinin kilit noktas?n? da do?ru hastan?n tespiti olu?turur. Hastalar?n mutlaka detayl? tetkikler neticesinde lazere uyumlulu?u saptanmal?. Herhangi bir nedenle lazere uygun olmayan ki?ilere yap?lan lazer ameliyatlar?n?n sonucu kornea nakline kadar gidebilen tehlikeli sonuçlar do?urabilir. Dünyagöz Hastaneler Grubu bu analizleri çok detayl? bir ?ekilde yap?yor ve bugüne kadar elde edilen sonuçlara göre lazer ameliyat? olmak isteyen ki?ilerin neredeyse yüzde 50’si lazerle tedavi için gerekli olan baz? kriterleri ta??mad?klar? için elendi.

Benim için en do?ru yöntem hangisi?
Bugün, dünyada ve Türkiye’de lazerle göz tedavisinde birçok yöntem bulunuyor. Ülkemizde ço?unlukla b?çakl? ve eski yöntemlerin kullan?lmas? ameliyat esnas?nda komplikasyon riskini art?r?yor. Ayr?ca bu yöntemler, ameliyat sonras?nda da hedeflenen göz numaralar?na ula??lamamas?na ve gece görü?ünde sorun ya?anmas?na neden olabiliyor.

Oysa b?çaks?z lazer Intralase ve i-LASIK yöntemlerinde yüzde 120’ye varan ba?ar?l? sonuçlar elde edilebiliyor. Tedavi sonras?nda görme yüzdesi ki?inin göz yap?s?na ba?l? olup, muayene ve tetkiklerle ameliyat öncesinde belirleniyor. B?çaks?z tedavi yöntemleri olan Intralase ve i-LASIK sayesinde; planlanan cerrahi sonuçlarda net ba?ar? sa?lan?yor. Ki?iye özel olu?turulan flep sayesinde de ameliyatlar?n ba?ar?yla gerçekle?tirilmelerinin yan? s?ra, hasta ertesi gün sosyal ya?am?na geri dönebiliyor.

Gerekli altyap? ve teknoloji
Ba?ar?l? bir lazer tedavisi için üç önemli faktör vard?r; doktorun deneyimi, hastanenin altyap?s? ve kullan?lan teknoloji. Bugün en güvenilir yöntem olarak kabul edilen i-LASIK yöntemi için iki büyük teknoloji kullan?l?yor. Bunlar; Intralase ve Wavefront teknolojileri. Bu teknolojilerle birlikte tedaviyi uygulayacak doktorun tecrübesi ve hastanenin altyap?s? da oldukça önemli.

Dünyada kabul edilen son teknoloji lazer yöntemi olan i-LASIK ile miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde güvenilir, ki?iye özel tedavi sa?lan?yor. Bu yöntem sayesinde lazer tedavisinde y?llard?r uygulanan farkl? yöntemlere ve hastalar?n ku?kulu yakla??m?na son nokta konuldu. Yap?lan tedavinin sonucunun stabil olmas? ve görme kalitesinin yüksekli?inin yan? s?ra, yöntemin NASA ve Amerikan Askeri Kuvvetleri taraf?ndan son derece zorlu ortam ko?ullar?na maruz kalan astronot ve sava? pilotlar?nda bile uygulanmas?na onay vermesi, tedavinin güvenilirli?inin bir di?er ispat?. Doktorlar?n güvendi?i i-LASIK yöntemi, hastalar?n beklentilerine de cevap veriyor.

Ameliyat sonras? 24 saatte günlük ya?am
B?çaks?z LASIK tedavisi kesinlikle a?r?s?z bir tedavidir. Bu tedavi iki a?amadan olu?ur. Ameliyat sonras? yakla??k 6 saat dinlenme süreci var?dr. Gözde ya?arma, sulanma ve hafif bir hassasiyet olabilir. Hasta 6 saat sonra günlük ya?ant?s?na rahatl?kla dönebilir. ?lk 24 saat içerisinde yüz y?kamamak ve du? almamak önerilir. Birinci gün kontrolünden sonra hasta günlük ya?am?n?n yan?s?ra tüm spor faaliyetlerini gerçekle?tirebilir. Hastalar? havuz ve deniz için 15 – 20 gün ve göz makyaj? için 2 -3 gün beklemeleri önerilir.

share save 171 16 Lazerle Göz Ameliyatlar? Hakk?nda Bilinmeyenler

3 Yanit to “Lazerle Göz Ameliyatlar? Hakk?nda Bilinmeyenler”

  1. envercay diyor ki:

    :%120 ne demek, kesin demek :%-:% dür 120 ne oluyo , ozaman neden :% 500 kesin sonuç verir bu lazer denmiyor bu nedir bende soru i?areti b?rak?yor, ki bende gözden ameliyat olmay? istiyorum gözlükten b?kt?m ya??m 46 t? 6 y?ld?r tak?yorum gözlü?ü ,asl?nda levent in oradaki hastanenizde muayene oldum geçen y?l ama çok pahall? oldu?u için multifokal ameliyat?n?z malesef olamad?m.lazer istemiyordum,çünki en fazla be? y?l rahats?n sonras? yine gözlük kullan?m? istemedim multifokali bana 3-4 bin liraya yaparsan?z olurum ozaman ameliyat derdimide bu ?ekilde dile getirdim ilginize te?ekkürler her kim okursa bu yazd???m? sa?olsun iyi günler ho?çakal?n.

  2. dunyagoz diyor ki:

    Lazer ameliyat? ile astigmat dahil tüm k?rma kusurlar?n?zdan kurtulabilirsiniz. 10 dakikada tamamlanan ameliyattan korkman?za gerek yok. Doktorunuz göz yap?n?za uygun yöntemi belirleyecektir.


Cevap Yazın